תקנון הטבות/מבצעים

1. תקנון זה נועד להסדיר את התנאים על פיהם מתנהלים מבצעים והטבות בבורג' בנימינה בוהריים (להלן "התקנון").
2. השתתפות במבצעים וקבלת ההטבות, תהא בהתאם ובכפוף לקבלת מלוא התנאים המפורטים בתקנון זה, וכפי שיופיעו מעת לעת.
3. כל לקוח אחראי להתעדכן בהוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת ובכל ההטבות המגיעות לו.
4. הבורג' שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות המבצעים/הטבות בכל עת ובכל דרך שיבחר
על פי שיקול דעתו הבלעדי.
5. הבורג' שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ו/או חלק מהם לרבות שינוי הטבות המגיעות ו /או יגיעו ללקוחות בכל עת ובכל דרך שיבחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
6. הבורג' יודיע על השינויים אשר יהיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאמור בחוק ובאמצעות אמצעי הדיוור העומדים לרשותו.
תנאי התקנון
ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילות ו/או השתתפותו בהטבות ו/או הרגלי הצריכה, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקיים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני, מסרון או בכל אמצעי התקשרות אחר,
עם קבלת השוברים/קודים, מאשר הלקוח כי ידוע לו שהחברה תפנה אליו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, תדוור לו חומרים פרסומים ואחרים בקשר עם פעילות המועדון לרבות שיתופי פעולה של המועדון עם צדדי ג', באמצעי המדיה השונים לרבות דואר אלקטרוני ומסרוני סמס וכו', והוא מאשר לה באופן מפורש לעשות כן.
לקוח רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובו לקבל דיוור, ולחזור בו מהסכמתו שניתנה לכך.
הודעת הסירוב כאמור תינתן בכתב. ניתן לבצע הסרה מדיוור באמצעות דוא"ל:
[email protected]
באחריות הלקוח לוודא כי הודעתו נמסרה כראוי לחברה וטופלה בהתאם.
בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור הלקוח כמפורט לעיל, יישארו בידי החברה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם הלקוחות, ניהול, תפעול, ופעולות שיווק והטבות שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
תנאי ההטבות
שימוש וקבלה בהטבות או מבצעים אינה מקנה כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות אלא אם החליטה על כך החברה וציינה זאת מפורשות.
הזכאות להטבות הניתנות, מותנית בהצגת תעודה מזהה.
הלקוחות יהיו רשאים לעשות שימוש, על- פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים בכל שולחן (לא ניתן לפצל שולחנות). התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר אלא אם כן ההנהלה החליטה אחרת.
החברה רשאית להפסיק או לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שניתנות ויינתנו
ללקוחות ו/או להחליף ו /או לערוך שינויים כלשהם בהטבות הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הטבות מהן הלקוחות זכאים ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעיים פרסומיים על פי שיקול דעת החברה.
ניתן להנות מהטבה אחת ביום בלבד ללקוח.
אין כפל מבצעים ולא ניתן לפצל שולחנות – כאשר מתקיימים שני מבצעים במקביל
לרבות שוברי מתנה כלשהם יהיה על הלקוח לבחור מבצע/הטבה אחת בלבד למימוש.
אבטחת מידע ושמירה על פרטיות – החברה או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הלקוחות, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו /או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה טכנית. ניתן להתעדכן במדיניות הפרטיות המצויה באתר החברה.
במקרה של סתירה ו /או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
הנהלת המקום שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות כאלו ואחרות לחלק מהלקוחות, על פי שיקולי
הנהלת המקום מעת לעת. בכל מקום בו קיימת סתירה בין האמור בתקנון להוראות החוק, תגברנה הוראות החוק המחייבות נכון לאותה עת.
תקנון זה רשום בלשון זכר, אך הינו מתייחס לשני המינים.
נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת באתר הרשמי של המקום בכתובת:
https://burge-binyamina.com/
כתובת הדוא"ל של שירות לקוחות לכל פנייה:
[email protected]
תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי משפט המוסמכים בתל אביב.

לוגו פרח בורג' אירועים
Call Now Button